logo

PRACOVNÍ DOBA

PO 7 - 15,00
ÚT 7 - 15,00
ST 7 - 15,00
ČT 7 - 15,00
7 - 15,00
SO 8 - 11,00
NE zavřeno


SKLÁDÁNÍ PÁSEM OD 20q 
SKLÁDNÁNÍ DOPRAVNÍKOVÝM PÁSEM 300 Kč

BRIKETY NESKLÁDÁME !


Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle č.. 4 bod 7nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR) jsou UHELNÉ SKLADY ARNOLTICE s.r.o., IČ 28722485 (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Arnoltice 16ev, Frýdlant, 464 01

email: usarnoltice@seznam.cz

telefon: +420 482 343 116

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovanou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. Jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Pokud jste nám svobodně udělili souhlas, pak správce zpracovává váš email a datum udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

* vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

* zvláštní kategorie údajů podle čl.9 GDPR, zejména rozesílání obchodního sdělení (newsletter) podle GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR)

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchování údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

* po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností, a dle legislativy Evropské unie a České republiky.

* v případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude kontakt uchován po dobu 5ti let.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

* podílející se na dodání zboží/ služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

* zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

* právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

* právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. Omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

* právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

* právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

* právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

* právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.